Lola at Tatay

Mainit
maalinsangan,
matao..
Hindi pansin ang ingay.
Tahimik
nagdarasal.

No comments: